[KPOP ENGLISH LYRICS] NELL (넬) – Lost in perspective (3인칭의 필요성)

 Lost in perspective (3인칭의 필요성) – English Translation Lyrics (가사 영어 번역)

It didn’t take me that long
To realize I’ve lost my best friend
To realize the fact that no one can replace you

It wasn’t us that I hated
I hated myself for hurting you
If only I could’ve seen it earlier, if only

How much I loved you and how much I’ll miss you
If only I knew a bit earlier
If only, it would’ve been better

Would’ve been better

It didn’t take me that long
To realize I’ll live in regret for the rest of my life
To realize the traces of you I’ll have to live on with
is the last chance at love that I had

It wasn’t us that I hated
I hated myself for hurting you
If only I could’ve seen it earlier, if only

How much I loved you and how much I’ll miss you
If only I knew a bit earlier
If only, it would’ve been better
If only I knew a bit earlier

That you’re the only person who completed my imperfections
If only I knew a bit earlier
If only

How much I loved you and how happy we were
If only I had thought about it one more time
If only, it would’ve been better
If I had thought about it one more time

I can finally see us now
After I’ve been left alone
I can see us
It all becomes so clear now

Lost in perspective (3인칭의 필요성) – Hangul Pronunciation / Romanization (가사 발음 / 로마자)

kŭ-ri o-raen shi-gan-i
p’i-ryo-ha-ji-do a-nat-chi
ka-jang ch’in-han ch’in-‘gu-rŭl
i-rŏt-ta-nŭn ‘gŏl kkae-dat-ki-kka-ji
kŭ ŏ-ttŏn nu-gu-do
nŏ-ŭi gŭ ja-ri-rŭl
tae-shin-hal su ŏp-ta-nŭn
kŭ sa-shi-rŭl kkae-dat-ke doe-gi-kka-ji

nae-ga mi-wŏt-tŏn ‘gŏn
u-ri-ga a-ni-ŏt-ko
nŏ-rŭl ra-p’ŭ-ge haet-tŏn
na-yŏt-ta-nŭn ‘gŏl
cho-gŭm-man dŏ il-tchik
a-ra-sŏt-tŏ-ra-myŏn
kŭ-raet-tŏ-ra-myŏn

nae-ga nŏl rŏl-ma-na
sa-rang-hae-sŏt-ko
kŭ-ri-wŏ-ha-ge doel-chi-rŭl
a-ju jo-gŭm-man
tŏ il-tchik ga-rat-ta-myŏn
kŭ-rae-sŏt-tŏ-ra-myŏn

ch’am jo-a-sŭl-gŏl

kŭ-ri o-raen shi-gan-i
p’i-ryo-ha-ji-do a-nat-chi
p’yŏng-saeng-ŭl hu-hoe so-ge
sa-ra-gal gŏl kkae-dat-ki-kka-ji
ŏ-ttŏ-k’e-dŭn an-‘go
sa-ra-gal lŏ-ŭi gi-ŏ-gi
na-ŭi ma-ji-mak sa-rang-i-mŭl
kkae-dat-ke doe-gi-kka-ji
u-ri-ga a-ni-ŏt-ko
nŏ-rŭl ra-p’ŭ-ge haet-tŏn
na-yŏt-ta-nŭn ‘gŏl
cho-gŭm-man dŏ il-tchik
a-ra-sŏt-tŏ-ra-myŏn
kŭ-raet-tŏ-ra-myŏn

nae-ga nŏl rŏl-ma-na
sa-rang-hae-sŏt-ko
kŭ-ri-wŏ-ha-ge doel-chi-rŭl
a-ju jo-gŭm-man
tŏ il-tchik ga-rat-ta-myŏn
kŭ-rae-sŏt-tŏ-ra-myŏn
ch’am jo-a-sŭl-gŏl
cho-gŭm-man dŏ il-tchik
a-rat-tŏ-ra-myŏn

wan-byŏ-k’a-ji mo-t’aet-tŏn
na-rŭl rwan-jŏn-ha-ge haet-tŏn
tan han sa-ram
nŏ-yŏt-ta-nŭn ‘gŏl
cho-gŭm-man dŏ il-tchik
a-ra-sŏt-tŏ-ra-myŏn
kŭ-raet-tŏ-ra-myŏn

u-ri-ga ŏl-ma-na
sa-rang-hae-sŏt-ko
haeng-bo-k’ae-sŏn-nŭn-ji-rŭl
ttak k’an bŏn-man dŏ
ttŏ-ol-lyŏt-tŏ-ra-myŏn
kŭ-rae-sŏt-tŏ-ra-myŏn
ch’am jo-a-sŭl-gŏl
han bŏn-man dŏ
saeng-ga-k’ae-bwat-tŏ-ra-myŏn

i-je-sŏ-ya u-ri-ga
po-il gŏt ka-t’a
hon-ja nam-gyŏ-ji-go
nan dwi-e-ya
u-ri-ŭi mo-sŭ-bi
po-il gŏt ka-t’a
i-je-sŏ-ya bi-ro-so
mo-dŭn ‘ge sŏn-myŏng-hae-jyŏ

Lost in perspective (3인칭의 필요성) – Korean Lyrics (한글 가사)

그리 오랜 시간이
필요하지도 않았지
가장 친한 친구를
잃었다는 걸 깨닫기까지
그 어떤 누구도
너의 그 자리를
대신할 수 없다는
그 사실을 깨닫게 되기까지

내가 미웠던 건
우리가 아니었고
너를 아프게 했던
나였다는 걸
조금만 더 일찍
알았었더라면
그랬더라면

내가 널 얼마나
사랑했었고
그리워하게 될지를
아주 조금만
더 일찍 알았다면
그랬었더라면

참 좋았을걸

그리 오랜 시간이
필요하지도 않았지
평생을 후회 속에
살아갈 걸 깨닫기까지
어떻게든 안고
살아갈 너의 기억이
나의 마지막 사랑임을
깨닫게 되기까지

내가 미웠던 건
우리가 아니었고
너를 아프게 했던
나였다는 걸
조금만 더 일찍
알았었더라면
그랬더라면

내가 널 얼마나
사랑했었고
그리워하게 될지를
아주 조금만
더 일찍 알았다면
그랬었더라면
참 좋았을걸
조금만 더 일찍
알았더라면

완벽하지 못했던
나를 완전하게 했던
단 한 사람
너였다는 걸
조금만 더 일찍
알았었더라면
그랬더라면

우리가 얼마나
사랑했었고
행복했었는지를
딱 한 번만 더
떠올렸더라면
그랬었더라면
참 좋았을걸
한 번만 더
생각해봤더라면

이제서야 우리가
보일 것 같아
혼자 남겨지고
난 뒤에야
우리의 모습이
보일 것 같아
이제서야 비로소
모든 게 선명해져